مشخصات نویسندگان

رتبهنامنام خانوادگینویسنده مسئولوابستگی سازمانی
1علیطهماسبیدانشجو
2سارهزرشناسمربی گروه کاردرمانی
3پارساهوشورمربی گروه کاردرمانی