مشخصات نویسندگان

رتبهنامنام خانوادگینویسنده مسئولوابستگی سازمانی
1پروانهصانعیدانشجوی دکتری تغذیه
2احمداسماعیل زادهدانشیار