مشخصات مقاله

مشخصات مقاله
بررسی تاثیر ورزش های استقامتی بر حوزه های عملکرد کاری و شدت افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان مقاله:
Original Article نوع مقاله:
دارای امتیاز علمی پژوهشی (درجه 2) اعتبار مقاله:
PSYCHOLOGY موضوع مقاله:

مجله پژوهش در علوم توانبخشی نام کامل مجله:
1392-05-10 تاریخ انتشار:
1735-7519 ISSN چاپی:
2008-2606 ISSN الکترونیک:
9 شماره جلد:
3 شماره نسخه:
شماره صفحه شروع:
http://www.jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/view/1040 لینک مقاله:
شماره طرح پژوهشی:
طرح آزاد بدون Affiliation کمیته نوع طرح پژوهشی:

خلاصه مقاله
مقدمه: افسردگی نوعی اختلال خلق است که در آن فرد احساس غم، عدم لذت و دلسردی می‌کند. با توجه به افزایش افسردگی در جامعه کنونی و به ویژه دانشجویان، هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر ورزش‌های استقامتی بر حوزه‌های عملکرد کاری و شدت افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. مواد و روش‌ها: روش نمونه‌گيري در این پژوهش شبه تجربی به صورت ساده بود. پرسش‌نامه‌های افسردگی و عملکرد کاری از گروه آزمودنی (40 نفر) و گروه شاهد (40 نفر) قبل از انجام مداخله اخذ گردید و ورزش استقامتی به مدت 8 هفته، هفته‌ای 3 روز و روزی 5/1 ساعت بر طبق پروتکل طراحی شده انجام شد. در نهایت پرسش‌نامه‌های افسردگی و عملکرد کاری بار دیگر گرفته شدند. یافته‌ها: نتایج آزمون Paired t وجود تفاوت معنی‌دار در عملکرد (001/0 > P)، میزان رضایت از عملکرد (001/0 > P) و شدت افسردگی (001/0 > P) را در مقایسه قبل و بعد گروه مداخله نشان داد و نتایج آزمون Independent t حاکی از وجود تفاوت معنی‌دار بین دو گروه در عملکرد (001/0 > P) و میزان رضایت از عملکرد (001/0 > P) بعد از انجام مداخله بود، ولی در مورد شدت افسردگی، تفاوت میان دو گروه بعد از انجام مداخله معنی‌دار نبود (070/ = P). نتیجه‌گیری: 8 هفته تمرین‌های استقامتی می‌تواند به طور مؤثری منجر به کاهش شدت افسردگی، بهبود در عملکرد و میزان رضایت از عملکرد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گردد. هر چند این تعداد جلسه، نتوانست تأثیر معنی‌داری را در مقایسه با گروه شاهد ایجاد کند. کلید واژه‌ها: ورزش‌های استقامتی، حوزه‌های عملکرد کاری، افسردگی، دانشجویان
how to make your wife cheat myjustliving.com married and wanting to cheat
cheat on your wife site women cheat
bart simpson adult stories read k9 sex stories
how many men have affairs tfswhisperer.com all women cheat
adult sex stories go boys suck boys dick sex stories
discount pharmacy blog.timagriffith.com coupon prescription
thyroxine amoxil 500mg sumatriptan
priligy 60mg blog.tgworkshop.com celebrex 200mg
coupons for free stuff pharmacy coupons for new prescriptions rx discounts coupons
acheter viagra naturel http://acheterviagraenfrance.com/naturel acheter viagra naturel