مشخصات مقاله

مشخصات مقاله
تعیین میزان DMFT در دانش آموزان 11-7 ساله شیراز و ارتباط آن با میزان فلوراید در آب آشامیدنی عنوان مقاله:
Original Article نوع مقاله:
دارای امتیاز علمی پژوهشی (درجه 2) اعتبار مقاله:
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES موضوع مقاله:

مجله تحقیقات نظام سلامت نام کامل مجله:
1391-08-29 تاریخ انتشار:
1735-2363 ISSN چاپی:
2322-5564 ISSN الکترونیک:
5 شماره جلد:
9 شماره نسخه:
1 شماره صفحه شروع:
http://hsr.mui.ac.ir لینک مقاله:
4622 شماره طرح پژوهشی:
طرح آزاد با Affiliation کمیته نوع طرح پژوهشی:

خلاصه مقاله
مقدمه: هدف از انجام این طرح تعیین شاخصDMFT در دانش آموزان (11-7) ساله و ارتباط آن با میزان فلوراید درآب آشامیدنی شهر شیراز می باشد. روش: تعداد 760 دانش آموز برای محاسبه شاخص DMFT در چهار ناحیه آموزش و پرورش شیراز و تعداد 75 نمونه آب جهت تعیین میزان فلوراید آن مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از ایستگاههای تامین کننده آب شرب شیراز و آب شرب مدارس انجام گردید. فلوئور آب با روش اسپادنز و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل DR-2000U تعیین گردید. یافته ها: میانگین غلظت فلوراید آب شرب شیراز 69/0 میلی گرم بر لیتر و شاخص DMFT 935/0 است بیشترین و کمترین مقدار میانگین DMFT در ناحیه 4 و 1 به ترتیب برابر 35/1 و 47/0 می باشد. مقدار میانگین DMFT در دختران و پسران مساوی و برابر 93/0 است. ارتباط معنی داری بین مقدار DMFT و گروههای مختلف سنی دیده نشد(p>0.05). بیشترین مقدار M (دندان کشیده شده) مربوط به گروه سنی 8 سال با میانگین 42/2 بوده است. میانگین DMFT در ناحیه 3 و4 به ترتیب 26/1و 35/1 می باشدکه تفاوت معنی داری با میزان میانگین این شاخص در ناحیه 2 و1 که به ترتیب 47/0و 65/0 بودند، داشت(p<0.001). بحث و نتیجه گیری: اگرچه مقدار شاخص DMFT در دختران و پسران در این مطالعه یکسان بود ولی در پژوهش انجام شده توسط محوی و همکاران نشان داد که این شاخص در دختران بیشتر است. هر چند که میانگین میزان فلوئور آب شرب شیراز کمتر از حد استاندارد است، ولیکن با توجه به بهبود رعایت بهداشت دهان و دندان در خانواده ها، میانگین این شاخص در دانش آموزان مورد مطالعه در شیراز از یک کمتر است.
i cheated on my boyfriend with a black guy open i have cheated on my boyfriend
so your wife cheated brokenwrenchbrewing.com wives who want to cheat
how to make your wife cheat why do i want my wife to cheat on me married and wanting to cheat
why i cheated on my husband link cheated on my husband
find an affair why women cheat with married men why people cheat in relationships
what is infidelity open infidelity in marriage
walgreens deals this week campsitedirectory.co.uk pharmacy discount coupon
walgreens coupons in store rite aid coupon deals rite aid coupon matchups
photo walgreens coupon code click rx pharmacy coupons
photo walgreens coupon code walgreens photo promo code rx pharmacy coupons
cheaters caught cheat on my wife how women cheat
abortion rules go baby abortion
viagra free coupon site coupons for prescription medications
acyclovir 400mg s467833690.online.de levitra 20mg
discount drug coupons prescription transfer coupon pfizer coupons for viagra
discount drug coupons discount prescription coupons pfizer coupons for viagra
can i take albuterol and ibuprofen open can i take albuterol and ibuprofen
can i take albuterol and ibuprofen read can i take albuterol and ibuprofen
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone