مشخصات مقاله

مشخصات مقاله
ارزیابی مواجهه شغلی کارگران یک صنعت باطری سازی با فلز سرب عنوان مقاله:
Original Article نوع مقاله:
دارای امتیاز علمی پژوهشی (درجه 2) اعتبار مقاله:
CHEMISTRY, MEDICINAL موضوع مقاله:

فصلنامه علمی تخصصی طب کار یزد نام کامل مجله:
1392-03-01 تاریخ انتشار:
ISSN چاپی:
ISSN الکترونیک:
دوره5 شماره جلد:
اول شماره نسخه:
66-71 شماره صفحه شروع:
http://tkj.ssu.ac.ir/browse.php?mag_id=11&slc_lang=fa&sid=1 لینک مقاله:
شماره طرح پژوهشی:
طرح آزاد بدون Affiliation کمیته نوع طرح پژوهشی:

خلاصه مقاله
چکیده مقدمه: سرب یکی از مهمترین فلزات سنگین سمی میباشد که سمیت و عوارض مسمویت آن در شاغلین صنایع مختلف )مانند صنایع باطریسازی( کاملا شناخته شده است. هدف از این تحقیق ارزیابی میزان مواجهه شغلی کارگران یک صنعت باطریسازی با این آلاینده میباشد. روش بررسی: در این مطالعه 23 نمونه گرفته شده از فلز سرب در هوای منطقه تنفسی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای نمونهبرداری ذرات از پمپ نمونهبرداری مدل SKC ساخت انگلستان و فیلتر استرسلولز بفا پورسفایز 2 / 6 میکفرون و قطر 41 میلیمتر استفاده شد. و بر اساس متد استاندارد NIOSH7300 نمونهبرداری بفا دبفی L/min2 انجفام شفد و پف از نمونهبرداری، فیلترها به وسیله دستگاه ICP-AES آنالیز شدند. یافتهها: نتایج نشان داد که از 12 ایستگاه اندازهگیری 1 ایستگاه ) 15 % از ایستگاههفای انفدازه گیفری( دارای مقفادیر آلاینفده بیشتر ازحد مجاز بوده که بالاترین مقدار آلاینده نیز مربوط به ایستگاه ELBACK بود، آزمون آماری T-TEST نشفان داد کفه میفانگین مواجهفه بفا سفرب در ایفن کارخانفه بفالاتر از حفد مجفازمی باشفد (Mean=0/33 mg/m3, SD=0/48; P_value=0/008) .) نتیجهگیری: با توجه به یافتههای این تحقیق میتوان دریافت که سلامت بیشتر شاغلین این صفنعت بفه علفت مواجهفه بفا مقادیر غیرمجاز از این فلز سمی در خطر میباشد و کاهش مواجهه شغلی با استفاده از کنترلهفای فنفی مهندسفی مناسفب )تهویه هوا( و کنترلهای مدیریتی )مانند کاهش مدت زمان مواجهه( امری لازم و ضروری است. کلیدواژهها: سرب، ارزیابی تماس شغلی، باطریسازی، دستگاه ICP-AES
women who cheat on their husbands read my wife cheated on me now what
i cheated on my boyfriend with a black guy would my boyfriend cheat how to get your boyfriend to cheat on you
so your wife cheated brokenwrenchbrewing.com wives who want to cheat
so your wife cheated brokenwrenchbrewing.com wives who want to cheat
how to tell if wife has cheated women affairs why do guys cheat
bart simpson adult stories read k9 sex stories
what is infidelity phuckedporn.com infidelity in marriage
reason why husband cheat how to know if wife has cheated why wife cheated
coupons for drugs go walgreens photo deals
printable coupons free rkuipers.nl coupons for prescription medications
discount pharmacy open coupon prescription
coupons for viagra blog.brunothalmann.com canada drug pharmacy coupon