مشخصات مقاله

مشخصات مقاله
تاثیر ورزش در درمان اسکولیوز با علت نا شناخته: یک مطالعه مروری عنوان مقاله:
Review Article نوع مقاله:
دارای امتیاز علمی پژوهشی (درجه 2) اعتبار مقاله:
ORTHOPEDICS موضوع مقاله:

مجله پژوهش در علوم توانبخشی نام کامل مجله:
1391-12-16 تاریخ انتشار:
1735-7519 ISSN چاپی:
2008-2606 ISSN الکترونیک:
8 شماره جلد:
8 شماره نسخه:
1371 شماره صفحه شروع:
http://www.jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/view/942 لینک مقاله:
شماره طرح پژوهشی:
طرح آزاد بدون Affiliation کمیته نوع طرح پژوهشی:

خلاصه مقاله
مقدمه: اسکولیوز با علت ناشناخته یک ناهنجاری سه بعدی در ستون فقرات است که بیشتر در دختران نوجوان روی می‌دهد. اگر که اسکولیوز بدون درمان رها شود، می‌تواند پیشرفت کند و منجر به ایجاد درد کمر، نقص در ظرفیت حیاتی و اختلالات روانی- اجتماعی گردد. این چنین به نظر می‌رسد که درمان‌های ورزش بنیان می‌توانند در درمان اسکولیوز مؤثر واقع شوند، بنابراین هدف اولیه در مطالعه مروری حاضر، ارزیابی تأثیرگذاری ورزش‌های خاص اسکولیوز در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته (Idiopathic) بود. مواد و روش‌ها: جستجوی انجام شده در پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی Ebsco (Medline از طریق PubMed)، ISI Web of Knowledge صورت گرفت. در این جستجو از اصطلاحاتی مانند: اسکولیوز همراه با مرور، اسکولیوز همراه با تمرین ورزشی (Exercise)، اسکولیوز همراه با ورزش (Sport) و اسکولیوز همراه با توان‌بخشی استفاده گردید. معیارهای ورود به مطالعه حاضر شامل موارد زیر می‌باشد: 1) بیماران فقط با فرایند استفاده از ورزش‌های فیزیکی درمان شده باشند. 2) طراحی مطالعه در قالب بازبینی سیستماتیک باشد. یافته‌ها: سرانجام پنج مقاله بر طبق معیارهای ورود بررسی گردید. از پنج مقاله باقی‌مانده سه مورد به دلیل کمبود کارآزمایی تصادفی شاهددار با کیفیت بالا در این زمینه، استفاده از ورزش را در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته مورد حمایت قرار نداد، ولی دو بازبینی سیستماتیک در سال‌های 2008 و 2011 مؤثر بودن ورزش را در کاهش نرخ پیشرفت و بهبود زاویه انحراف به اثبات رسانید. نتیجه‌گیری: نتایج نویدبخش حاصل از مطالعات ذکر شده یک بنیان را برای این فرضیه که «ورزش فیزیکی در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته تأثیرگذار است» فراهم می‌آورند. فرضیه‌ای که هر چند باید به وسیله یک کارآزمایی تصادفی شاهددار با طراحی مناسب، مورد بازبینی قرار گیرد. کلید واژه‌ها: اسکولیوز با علت ناشناخته، ورزش، مطالعه مروری
std free clinic male signs of chlamydia gonorrhea and chlamydia treatment
cheat on wife developersalley.com why married men cheat on their wives
my boyfriend cheated on me quotes click how can people cheat
what is infidelity open infidelity in marriage
coupons for drugs go walgreens photo deals
printable coupons free best free pharmacy discount card coupons for prescription medications
discount pharmacy blog.timagriffith.com coupon prescription
phone spy for android read spy cell phone app free
free coupon for viagra singlvkuchyni.cz copay cards for prescription drugs
priligy 60mg blog.tgworkshop.com celebrex 200mg
drug prescription card modelosguayaquil.com printable viagra coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra naturel http://acheterviagraenfrance.com/naturel acheter viagra naturel
side effects of viagra viagra for sale uk buy cheap viagra online