مشخصات مقاله

مشخصات مقاله
اثرات رژیم غذایی کاهنده فشار خون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی عنوان مقاله:
Original Article نوع مقاله:
سایر موارد (درجه 3) اعتبار مقاله:
NUTRITION & DIETETICS موضوع مقاله:

مجله علمی پژوهشی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران نام کامل مجله:
1392-09-06 تاریخ انتشار:
ISSN چاپی:
ISSN الکترونیک:
شماره جلد:
شماره نسخه:
شماره صفحه شروع:
http://www.nsft.sbmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1 لینک مقاله:
شماره طرح پژوهشی:
طرح آزاد بدون Affiliation کمیته نوع طرح پژوهشی:

خلاصه مقاله
اثرات رژیم غذایی کاهنده فشار خون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی ....
pictures of aids symptoms hiv treatment aids in africa
post abortion stories open thinking of having an abortion
how to make your wife cheat myjustliving.com married and wanting to cheat
stories of little sex open adult stories online
adult sex stories wife adult stories boys suck boys dick sex stories
coupons for drugs go walgreens photo deals
walgreens deals this week campsitedirectory.co.uk pharmacy discount coupon
walgreens deals this week campsitedirectory.co.uk pharmacy discount coupon
printable coupons free rkuipers.nl coupons for prescription medications
wifes who cheat open how many guys cheat
cialis savings and coupons carp-fishing.nl prescription drugs coupon
acyclovir 400mg s467833690.online.de levitra 20mg