مشخصات مقاله

مشخصات مقاله
بررسی رابطه بین استرین گرمایی و بهره وری نیروی انسانی در یک صنعت مونتاژ خودرو عنوان مقاله:
Original Article نوع مقاله:
دارای امتیاز علمی پژوهشی (درجه 2) اعتبار مقاله:
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH موضوع مقاله:

تحقیقات نظام سلامت نام کامل مجله:
1392-09-06 تاریخ انتشار:
ISSN چاپی:
ISSN الکترونیک:
9 شماره جلد:
9 شماره نسخه:
شماره صفحه شروع:
http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/961 لینک مقاله:
291145 شماره طرح پژوهشی:
طرح آزاد با Affiliation کمیته نوع طرح پژوهشی:

خلاصه مقاله
مقدمه: افراد در بسیاری از مشاغل در معرض استرس‌های حرارتی قرار دارند. مواجهه با گرما و ایجاد تنش گرمایی در فرد، علاوه بر تاثیر منفی بر روی سلامتی فرد، بهره‌وری و راندمان او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به همین دلیل سبب کاهش کمیت و کیفیت تولید در سازمان می‌گردد. لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه بین استرین گرمایی و بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت مونتاژ خودرو بود. روش‌ها: این مطالعه مقطعی در دو فصل تابستان و زمستان 1390 بر روی 181 نفر از کارگران صنعت مونتاژ خودرو انجام گرفت. جهت بررسی استرین گرمایی از دو شاخص دمای تر گویسان و نمره استرین گرمایی استفاده شد. همچنین جهت بررسی وضعیت بهره‌وری نیروی انسانی از مقیاس 26 سؤالی بهره‌وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت استفاده گردید. جهت بررسی ارتباط شاخص‌های دمای تر گویسان و نمره استرین گرمایی با بهره‌وری و ریزمقیاس‌های تشکیل‌دهنده آن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته‌ها: بیشترین و کمترین مقدار شاخص‌های دمای تر گویسان و شاخص نمره استرین گرمایی در فصل تابستان، به ترتیب برای واحد مخصوص و سوله انبار به دست آمد. در فصل زمستان بیشترین مقدار این شاخص‌ها برای واحد تولید به دست آمد و کمترین مقدار این شاخص‌ها در فصل زمستان، به ترتیب برای واحدهای بازرگانی و مخصوص به دست آمد. بیشترین مقدار بهره‌وری هم برای واحد بازرگانی (25/81) و کمترین مقدار آن برای واحد انبار (16/52) به دست آمد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که شاخص دمای تر گویسان با
how to terminate pregnancy naturally west-bot.com scraping of the uterus procedure
wife who cheated online affair I cheated on my boyfriend
how to tell if wife has cheated women affairs why do guys cheat
how to tell if wife has cheated go why do guys cheat
adult stories about sex mom sex stories teen sex stories
my boyfriend cheated on me quotes wife affair how can people cheat
my boyfriend cheated on me quotes wife affair how can people cheat
walgreens coupons in store myfreeadvice.co.uk rite aid coupon matchups
discount pharmacy blog.timagriffith.com coupon prescription
wifes who cheat blog.sharepointgeek.nl how many guys cheat
abortion rules open baby abortion
free coupon for viagra singlvkuchyni.cz copay cards for prescription drugs
free coupon for viagra singlvkuchyni.cz copay cards for prescription drugs
thyroxine amoxil 500mg sumatriptan
priligy 60mg blog.tgworkshop.com celebrex 200mg
pharmacy direct coupon free manufacturer coupons coupons viagra
discount drug coupons prescription transfer coupon pfizer coupons for viagra
coupon for prescriptions viagra savings and coupons free viagra coupon
coupons for viagra blog.brunothalmann.com canada drug pharmacy coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone