Skip Navigation Linksصفحه اصلی    ساختار    اهداف
هدف کلی:
بستر سازی، آموزش و نهادینه کردن پژوهش در دانشجویان، تلاش در جهت شکوفایی استعدادهای علمی دانشجویان در پژوهش، ایجاد فرهنگ و روحیه تحقیق و فرصتی برابر جهت فراگیری فرآیند پژوهش برای همه دانشجویان.
اهداف اختصاصی:
1- آموزش پژوهش و مهارت های مربوط به دانشجویان
2- ایجاد و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهشگری در دانشجویان
3- بستر سازی و فراهم نمودن فرصتی برابر برای فراگیری فرآیند پژوهش و تفکر خلاق در دانشجویان
آموزش و تمرین کار گروهی در دانشجویان
هدف کاربردی:
تربیت دانشجویان جهت کسب تجربه پژوهشی متناسب با رشته تحصیلی و علایق ایشان