اطلاعات مسئول

   
حسین حاجیان فر نام و نام خانوادگی (فارسی):
Hossein Hajianfar نام و نام خانوادگی (انگلیسی):
دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشکده:
دکتري تخصصي پژوهشي تغذيه رشته تحصیلی:
91 سال ورود به دانشگاه:
بهمن ترم ورود به دانشگاه:
تغذیه و بیماریهای مزمن لاین تحقیقاتی:
دانشکده تغذیه و علوم غذایی مرکز تحقیقات امنیت غذایی آدرس محل کار (فارسی):
Food Security Research Center School of Nutrition &Food Science Isfahan University of Medical Sciences آدرس محل کار (انگلیسی):
hossein_hajian2005@yahoo.com پست الکترونیک: