اطلاعات مسئول

   
علي جهانيان نام و نام خانوادگی (فارسی):
Ali Jahanian نام و نام خانوادگی (انگلیسی):
دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشکده:
داروسازي رشته تحصیلی:
1386 سال ورود به دانشگاه:
مهر ترم ورود به دانشگاه:
N/A لاین تحقیقاتی:
دانشكده داروسازي آدرس محل کار (فارسی):
Faculty of Pharmacy آدرس محل کار (انگلیسی):
jahanian@pharm.mui.ac.ir پست الکترونیک: