اطلاعات مسئول

   
امیررضا منطقی نژاد نام و نام خانوادگی (فارسی):
Amirreza Manteghinejad نام و نام خانوادگی (انگلیسی):
دانشکده پزشکی دانشکده:
پزشکي رشته تحصیلی:
1391 سال ورود به دانشگاه:
بهمن ترم ورود به دانشگاه:
ندارم لاین تحقیقاتی:
ناموجود آدرس محل کار (فارسی):
N/A آدرس محل کار (انگلیسی):
manteghinejad@aol.com پست الکترونیک: