اطلاعات مسئول

   
مینا تقوایی نام و نام خانوادگی (فارسی):
Mina Taghvaei نام و نام خانوادگی (انگلیسی):
دانشکده پزشکی دانشکده:
تجربي رشته تحصیلی:
1376 سال ورود به دانشگاه:
مهر ترم ورود به دانشگاه:
مدارک پزشکی لاین تحقیقاتی:
ساختمان شماره 4، کمیته تحقیقات دانشجویی آدرس محل کار (فارسی):
hjjkklk آدرس محل کار (انگلیسی):
taghvaei@bsrc.mui.ac.ir پست الکترونیک: