اطلاعات مسئول

   
حسين يوسفي داراني نام و نام خانوادگی (فارسی):
Hossein Yousofi Darani نام و نام خانوادگی (انگلیسی):
دانشکده پزشکی دانشکده:
انگل شناسي رشته تحصیلی:
87 سال ورود به دانشگاه:
مهر ترم ورود به دانشگاه:
ايمنوبارازيتولوژي لاین تحقیقاتی:
دانشكده بزشكي آدرس محل کار (فارسی):
faculty of medicine- Isfahan university of medical sciences آدرس محل کار (انگلیسی):
h_yousofi@yahoo.com پست الکترونیک: