اطلاعات کارگاه آرشیو

مشخصات کارگاه
روش تحقیق مقدماتی عنوان:
دانشکده پزشکی دانشکده برگزار کننده:
1393-03-10 تاریخ شروع کارگاه:
1393-03-13 تاریخ پایان کارگاه:
1393-02-09 تاریخ شروع ثبت‌نام:
1393-03-06 آخرین مهلت ثبت‌نام:
1393-03-06 آخرین مهلت انصراف:
1393-03-07 تاریخ امتحان ورودی:
1393-03-07 تاریخ اعلام نتایج امتحان ورودی:
15000تومان هزینه شرکت در کارگاه:
30 طول دوره:
7 تعداد گروهیار:
14 تعداد کمک گروهیار:
15 تعداد مدرس:
مریم موتمر نام مدیر علمی:
مهربد وخشوری نام مدیر اجرایی:
مشاهده پوستر کارگاه لینک پوستر کارگاه: 
مشاهده برنامه کارگاه لینک برنامه کارگاه: