اطلاعات کارگاه آرشیو

مشخصات کارگاه
روش تحقیق مقدماتی عنوان:
دانشکده پزشکی دانشکده برگزار کننده:
1393-09-15 تاریخ شروع کارگاه:
1393-09-19 تاریخ پایان کارگاه:
1393-09-04 تاریخ شروع ثبت‌نام:
1393-09-11 آخرین مهلت ثبت‌نام:
1393-09-11 آخرین مهلت انصراف:
1393-09-12 تاریخ امتحان ورودی:
1393-09-13 تاریخ اعلام نتایج امتحان ورودی:
15000 هزینه شرکت در کارگاه:
30 طول دوره:
7 تعداد گروهیار:
14 تعداد کمک گروهیار:
20 تعداد مدرس:
فرید نصراصفهانی نام مدیر علمی:
میثم آبداراصفهانی نام مدیر اجرایی:
مشاهده پوستر کارگاه لینک پوستر کارگاه: