اطلاعات کارگاه آرشیو

مشخصات کارگاه
روش تحقیق مقدماتی عنوان:
دانشکده دندانپزشکی دانشکده برگزار کننده:
1393-03-20 تاریخ شروع کارگاه:
1393-03-24 تاریخ پایان کارگاه:
1393-03-17 تاریخ شروع ثبت‌نام:
1393-03-17 آخرین مهلت ثبت‌نام:
1393-03-19 آخرین مهلت انصراف:
1393-03-19 تاریخ امتحان ورودی:
1393-03-19 تاریخ اعلام نتایج امتحان ورودی:
تومان 12000 هزینه شرکت در کارگاه:
30 طول دوره:
10 تعداد گروهیار:
12 تعداد کمک گروهیار:
6 تعداد مدرس:
علی احمدی نام مدیر علمی:
حسین احمدی نام مدیر اجرایی:
مشاهده پوستر کارگاه لینک پوستر کارگاه: 
مشاهده برنامه کارگاه لینک برنامه کارگاه: