اطلاعات کارگاه آرشیو

مشخصات کارگاه
روش تحقیق مقدماتی عنوان:
دانشکده توانبخشی دانشکده برگزار کننده:
1393-11-30 تاریخ شروع کارگاه:
1393-11-30 تاریخ پایان کارگاه:
1393-11-25 تاریخ شروع ثبت‌نام:
1393-11-30 آخرین مهلت ثبت‌نام:
1393-11-30 آخرین مهلت انصراف:
1393-11-30 تاریخ امتحان ورودی:
1393-12-1 تاریخ اعلام نتایج امتحان ورودی:
10000 هزینه شرکت در کارگاه:
4 طول دوره:
1 تعداد گروهیار:
1 تعداد کمک گروهیار:
2 تعداد مدرس:
محمد حسین نیلفروش نام مدیر علمی:
مریم نصرالهی نام مدیر اجرایی:
مشاهده پوستر کارگاه لینک پوستر کارگاه: 
مشاهده برنامه کارگاه لینک برنامه کارگاه: