اطلاعات کارگاه آرشیو

مشخصات کارگاه
روش تحقیق مقدماتی عنوان:
دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده برگزار کننده:
1393-10-10 تاریخ شروع کارگاه:
1393-10-11 تاریخ پایان کارگاه:
1393-10-01 تاریخ شروع ثبت‌نام:
1393-10-06 آخرین مهلت ثبت‌نام:
1393-10-09 آخرین مهلت انصراف:
1393-10-10 تاریخ امتحان ورودی:
1393-10-10 تاریخ اعلام نتایج امتحان ورودی:
50000 هزینه شرکت در کارگاه:
8 طول دوره:
1 تعداد گروهیار:
3 تعداد کمک گروهیار:
2 تعداد مدرس:
جعفر مقدسی نام مدیر علمی:
جعفر مقدسی نام مدیر اجرایی:
مشاهده پوستر کارگاه لینک پوستر کارگاه: 
مشاهده برنامه کارگاه لینک برنامه کارگاه: