اطلاعات کارگاه آرشیو

مشخصات کارگاه
SPSS مقدماتی عنوان:
دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده برگزار کننده:
1393-11-13 تاریخ شروع کارگاه:
1393-11-14 تاریخ پایان کارگاه:
1393-11-07 تاریخ شروع ثبت‌نام:
1393-11-07 آخرین مهلت ثبت‌نام:
1393-11-07 آخرین مهلت انصراف:
1393-11-07 تاریخ امتحان ورودی:
1393-11-07 تاریخ اعلام نتایج امتحان ورودی:
350000 هزینه شرکت در کارگاه:
12 طول دوره:
1 تعداد گروهیار:
0 تعداد کمک گروهیار:
1 تعداد مدرس:
جعفر مقدسی نام مدیر علمی:
محمد اکبری نام مدیر اجرایی:
مشاهده پوستر کارگاه لینک پوستر کارگاه: 
مشاهده برنامه کارگاه لینک برنامه کارگاه: