اطلاعات کارگاه آرشیو

مشخصات کارگاه
مقاله نویسی علمی عنوان:
دانشکده پزشکی دانشکده برگزار کننده:
1393-03-17 تاریخ شروع کارگاه:
1393-03-19 تاریخ پایان کارگاه:
1393-02-07 تاریخ شروع ثبت‌نام:
1393-03-01 آخرین مهلت ثبت‌نام:
1393-03-01 آخرین مهلت انصراف:
ندارد تاریخ امتحان ورودی:
ندارد تاریخ اعلام نتایج امتحان ورودی:
15000 تومان هزینه شرکت در کارگاه:
18 طول دوره:
7 تعداد گروهیار:
0 تعداد کمک گروهیار:
12 تعداد مدرس:
محمد شفیعی نام مدیر علمی:
مهسا قارزی نام مدیر اجرایی:
مشاهده پوستر کارگاه لینک پوستر کارگاه: