اطلاعات کارگاه آرشیو

مشخصات کارگاه
EndNote عنوان:
دانشکده پزشکی دانشکده برگزار کننده:
1393-03-12 تاریخ شروع کارگاه:
1393-03-13 تاریخ پایان کارگاه:
1393-03-11 تاریخ شروع ثبت‌نام:
1393-04-11 آخرین مهلت ثبت‌نام:
1393-03-07 آخرین مهلت انصراف:
ندارد تاریخ امتحان ورودی:
ندارد تاریخ اعلام نتایج امتحان ورودی:
7000تومان هزینه شرکت در کارگاه:
8 طول دوره:
0 تعداد گروهیار:
0 تعداد کمک گروهیار:
1 تعداد مدرس:
- نام مدیر علمی:
سارا زمانی نام مدیر اجرایی:
مشاهده پوستر کارگاه لینک پوستر کارگاه: