عصرانه داغ سلامت (پارادایم سیاستگذاری و توسعه پایدار سلامت)

مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی، مجموعه مراکز تحقیقاتی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی  و حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه هفتمین نشست هم اندیشی عصرانه داغ سلامت با عنوان پارادایم سیاستگذاری و توسعه پایدار سلامت در ایران را با حضور اساتید، محققان ، دانشجویان  و صاحبنظران برگزار نماید.

موضوع جلسه: پارادایم سیاستگذاری و توسعه پایدار سلامت در ایران

مدعو ویژه: دکتر امیرحسین تکیان مدیر گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی و معاون بین الملل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۵/۰۶/۱۳۹۸ از ساعت ۱۵

مکان جلسه: تالار اصفهان( دانشگاه علوم پزشکی بلوار سلامت همجوار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)